ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) คุณลักษณะของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin