ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin