พฤศจิกายน 1, 2022

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »