ม.กาฬสินธุ์ ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 หวังผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ ให้เกิดประโยชน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิด โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565

            รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ กลุ่มชุมชนจะเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความสามารถ ทักษะการ บริหารจัดการกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของกลุ่ม มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถ เข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถนำ ความรู้และทักษะไปแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร

ชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และธนาคารออมสิน เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ในอนาคต และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะนำความรู้ และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

            วันวันดังกล่าวมีการ แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงการย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์แปลงใหญ่บ้านคุณนาย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มน้อยปลาแห้งแดดเดียว บ้านสะอาดใต้

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา บ้านทับปลา

กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยวกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา บ้านท่าเรือภูสิงห์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารออมสินประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน

2. นายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์

3. นายวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน

4. นายธนพัต สีมหาบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์

คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน

2. นายศราวุธ วัดเวียงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน

3. นายวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน

4. นายธนพัต  สีมหาบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์

5. นางจตุพร พินิจนึก ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.กาฬสินธุ์ 

6. อาจารย์อัจฉรา ชุมพล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin