ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม๒๕๖๕) โดยบทความที่รับพิจารณาประกอบด้วย
๑. บทความวิชาการ
๒. บทความวิจัย
๓. บทความวิชาการรับใช้สังคม
๔. บทความปริทัศน์
๕. บทวิจารณ์หนังสือ
โดยผู้สนใจสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ บรรณาธิการวารสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๖๓๙ ๐๖๐๑ หรือ https://so06.tcithaijo.org/index.php/TIAT/

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin