ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “WE LOVE KSU” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

     ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “WE LOVE KSU” โดยกำหนดให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลและรับรางวัล วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน
ด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตลาดจริง โดยหวังว่าจะทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปปรับ ใช้จริงในโลกแห่งธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง ซึ่งมีรางวัลสำหรับ คลิปวิดีโอที่ผ่าน
การคัดเลือก ดังนี้
     ๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
     ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
     ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
     ๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญนักศึกษาทุกท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “WE LOVE
KSU” พร้อมแนบรายละเอียดวิธีการสมัครมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ :
sataporn.tk@ksu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๗๑๓๐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ๐๖๓-๔๕๖-๙๕๙๑

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin