กันยายน 27, 2022

ข่าวมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “WE LOVE KSU” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านต่อ »