นักจัดการเรียนรู้เมืองขับเคลื่อนงานศิลปะพัฒนาเมือง สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักจัดการเรียนรู้เมืองขับเคลื่อนงานศิลปะพัฒนาเมือง สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำโดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ของ #นักจัดการเรียนรู้เมืองรุ่น1 ภายใต้แนวคิดกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง โดยในการจัดกิจกรรมของนักจัดการเรียนรู้เมืองครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ “ทุนศิลปะอีสาน” ในการใช้ศิลปะพัฒนาเมือง มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านศิลปะที่หนุนเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น การขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายกลุ่มศิลปินและเครือข่ายศิลปิน ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรม ยกระดับงานศิลปะสร้างสรรค์นำไปสู่การต่อยอดส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดพื้นที่การแสดงให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนได้แสดงออก เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านระบบกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น พัฒนาเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ .โดยในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานทุนศิลปะอีสานประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 52 คน พร้อมกันนี้ได้ร่วม #กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ นักจัดการการเรียนรู้เมือง ภายใต้แนวคิด “กาฬสินธุ์พัฒนาเมือง” กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ศิลปะงานปั้น” โดยอาจารย์เจษฎา คงสมมาศ,อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา,อาจารย์ประพัฒน์ มะนิสสา และอาจารย์สุรศักดิ์ แสนโหน่ง ศิลปินผู้เชี่ยวชาญในด้านงานปั้นทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเยี่ยมชม กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ บูธนิทรรศการด้านศิลปะสร้างสรรค์ สินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมตลาดสร้างสุข และการแสดงหนูน้อยทูตวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.#ทุนศิลปะอีสาน#เศรษฐกิจสร้างสรรค์#ศิลปะสร้างสรรค์#พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์#หอศิลป์#หอศิลป์กาฬสินธุ์#เมืองแห่งการเรียนรู้#kalasinlearningcity#กาฬสินธุ์ )#บพท#PMUA#เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่เมืองแห่งการเรียนรู้#KasasinLearningCity#LearningCity#เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin