ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และการใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E – Workforce Ecosystem Platform)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ดร.ลิขิต ศิริสันติเมธาคม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และการใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E – Workforce Ecosystem Platform)**ในวันดังกล่าวได้แนะนำผู้บริหารสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)นำเสนอที่มาการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และการใช้งาน e-portfolio ภายใต้ระบบ e-workforce ecosystem โดย คุณพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin