Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง  ดร.ลิขิต ศิริสันติเมธาคม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับนางปฏิมา บุษราคัม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานอธิการบดี เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินเป็นการช่วยปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่ดี กระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์ เพชรจุล กรรมการ และอาจารย์ปวีณา ขันธ์ศิลา กรรมการและเลขานุการ ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประเมินฯ โดยให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศต่อไปอีกด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin