มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้าอันดับ 4 ของประเทศ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Ranking) Total Score โดยมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย (Foundation for the Promotion of Ministry of University Affaires) (FPMUA) ประเทศไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถูกจัดอันดับโดย มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย (Foundation for the Promotion of Ministry of University Affaires) (FPMUA) ประเทศไทย ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Ranking)  Total Score  อันดับ 4  ของประเทศ ซึ่งในการจัดอันดับแสดงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัด 11 ประการ กระจายใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรศึกษา-สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการให้คะแนนแสดงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำตาม 30 ตัวชี้วัด กระจายใน 6 ด้าน คือ การสอนและการเรียนรู้การประเมินคุณภาพ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน การวิจัยและนวัตกรรมการประเมินคุณภาพเป็นการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน บริการวิชาการด้านการประเมินคุณภาพเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ ศิลปะวัฒนธรรมในการประเมินคุณภาพ ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ ความสามารถในการได้งานทำในการประเมินคุณภาพคือเปอร์เซ็นต์การได้งานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ว่าจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระในชุมชน และรางวัลในการประเมินคุณภาพคือจำนวนรางวัลที่นักศึกษาและ/หรือศิษย์เก่า คณาจารย์ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาชุมชน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin