ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะทีมงานนักวิจัย (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับ เครือข่าย 16 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย C-อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้แทนเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ธิดารัตน์  บุญมาศ  ประธานเครือข่ายฯ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” กำหนดการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ซึ่งวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin