มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี ในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี ในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin