ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรม CLC open house พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตัวแทนอธิการบดี นำคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม CLC open house และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งให้การต้อนรับโดย ดร.เฉลิมยศ พุทธา กล่าวเปิดโดย ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งรับฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยกลไก การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin