ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายจรยุทธ ภูกิ่งหิน หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานต่อประธานว่า โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2. เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นราชสักการะในโอกาสมหามงคล ในครั้งนี้ 3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเตรียมงาน และวางแผนดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจกับทุกคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ ปลูกจิตสำนึก รู้รักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และได้พร้อมใจรณรงค์ ร่วมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิม และเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตาย และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคน จึงขอขอบคุณทุกท่าน ในวันดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin