ม.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting กับสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายจักรพันธ์ ดาปาน อุปนายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการฝึกอบรมในรูปแบบดิจิทัล

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin