Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ซึ่งในวันดังกล่าว อาจารย์ธีติพล วิมุกตานนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 จัดการอบรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จำนวน 40 คน และในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จัดการอบรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จำนวน 16 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จะนำมาใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin