Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนา “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดกาฬสินธุ์” ของ คบจ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ประกอบการ SME จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 100 คน ภายในงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการจัดบูธให้ข้อมูล และบูธบริการสินเชื่อของธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME) จากผลิตภัณฑ์แมลงทอด “แมลงลืมตัว” ร้านสถานีเป็ดย่างเกลือ ปราจีนบุรี (สาขาย่อยกาฬสินธุ์) KSU Ubi ฟาร์มไก่ “คีรีฟาร์ม” และเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SMEs จากธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน คบจ.กาฬสินธุ์ เผยว่า การสัมมนา ครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin