Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (สำหรับ Stakeholders) กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ Stakeholders ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวถึง ” KSU Transformation” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ และมีกิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก Stakeholders ตามกลุ่ม โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานประกอบการณ์ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (สำหรับ Stakeholders) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin