Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 53 พร้อมจัดบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 53 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางาสวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน ประชาชนร่วมกิจกรรมการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 53 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสํานักงานขนส่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วม โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดลูกหนี้ที่รับเชิญเข้าร่วมงานทั้งสิ้น จํานวน 7,552 ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน จํานวน 10 ศูนย์ มอบเกียรติบัตรศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 4 ศูนย์และมอบเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จํานวน 14 ราย การจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin