Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “KSU the future skll” แก่นักศึกษาใหม่ และการบรรยายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา หัวข้อ “นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจไร้คอรัปชัน” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่างรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจัดขึ้น 2 พื้นที่ คือ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ในเมือง และ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin