Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ  อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุมัติให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อให้เกิดการจ้างงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 750 คน โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ สำหรับระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทนต่อเดือนสำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี 15,000 บาท และประชาชนทั่วไป 9,000 บาท ซึ่งจะเข้าไปทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนอกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin