Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ บรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งยังได้เห็นวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามชาวอีสานอีกด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin