ม.กาฬสินธุ์ ร่วมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการเป็นผู้แทนเข้าร่วมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 (แบบ Work On Site) พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าให้การต้อนรับและได้นำเสนอผลงาน สรุปผลการดำเนินการ พร้อมทั้งนำชมสถานที่มหาวิทยาลัยปลอดภัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีคณะทำงานการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำโดย นายกฤตผล แก่นนาคำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่กาครศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด นายธนะเมศฐ์ รอบรู้ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวศรัณย์ภัทร สนิทรักษา เจ้าพนักงานแรงงาน ได้มาตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเยาวชนแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบ การดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin