Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานมหกรรมแก้จน คนกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน และมีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากแห่ร่วมงานมหกรรมแก้จน คนกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมจัดบูธแสดงสินค้า ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ การรับสมัครงาน และการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 31 บูธ การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าที่ได้รับบริจาค จากโครงการ “Donate for me บริจาคนี้เพื่อฉัน ” โดยจิตอาสาเมืองงน้ำดำ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยพึ่งพิงนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่าดำเนินการสำรวจข้อมูลคนจนเชิงพื้นฐานตามระบบ KHM ซึ่งเป็นระบบที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เพื่อพิจารณาจำแนกให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้จัดงานมหกรรมแก้จน คนกาฬสินธุ์ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นกลไกลเชิงนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin