Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิยืนยันสิทธิ ( Clearing House) 

ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี หลักสูตร 5 ปี  >>คลิก

*************************************************

ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

คณะบริหารศาสตร์  >> คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร >>  คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >>  คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ >>  คลิก

คณะศิลปศาสตร์ >>  คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา >>  คลิก

*************************************************

กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ Clearing House

ที่เว็บไซต์  http://mytcas.com

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน ในระบบ http://mytcas.com ก่อนทำการยืนยันสิทธิ์

ยืนยันสิทธิระหว่าง วันที่  30-31 มกราคม  2562

*************************************************

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   >>คลิก

คณะบริหารศาสตร์  >> คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร >> คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> คลิก

หมายเหตุ : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โดยชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 2,100 บาท (อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง)

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin