มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับพระราชทาน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin