อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของ บพค. ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย การนำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ อาทิ เช่นในด้านภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือCreative Economy ที่มาจากองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม โดยการจัดงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น Session 1: กิจกรรมการเชื่อมโยงสู่การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (Frontier Research SHA) Session 2: บพค. กับเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย Session 3: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย Brain Power Thailand Session 4: Future of Brain Power Thailand พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”โดยภายในกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 สำหรับ Session 4: Future of Brain Power Thailand พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”ได้จัดพิธีเปิดในเวลา 19.00 น.ที่เวทีกลางแจ้งริมบึงสีฐาน มีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ร่วมงานจำนวนมาก โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อม คุณ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ “การทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีจำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย MOU Frontier SHA Consortium เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มุ่งสู่เวทีโลก MOU Frontier Technology Consortium “HEP, Quantum, Earth Science & Space, BCG” MOU Global Partnership “Future University-Industry Ecosystem” MOU Frontier AI “Personal Health AI Consortium (Khon Kaen Smart Living LabPhase II)” และ MOU Regional Science Park Network. ในพิธียังได้จัดให้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ การแสดงดนตรีสากลผสมผสานดนตรีอีสาน จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การร่วมรับประทานอาหาร พาแลง “ESAN FUSION FOOD DESIGN” ท่ามกลางบรรยากาศสถานที่ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม และการบันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของความร่วมมือครั้งสำคัญนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin