คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หัวข้อแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลแก้จน ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ (Body of Knowledge) โมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์และเชื่อมโยงคนจนสู่ห่วงโซ่คุณค่า (Pro-Poor Value Chain)” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. และการนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จจากการปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และเชื่อมโยงคนจนสู่ห่วงโซ่คุณค่า ที่ระดมทีมวิจัยพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เป้าหมายการพัฒนาโมเดลแก้จนด้านการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ศักยภาพและทุนของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin