Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดอันดับ จาก THE Impact Rankings 2022 อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศไทย อันดับ 79 ของโลก ในด้าน SDGs 4 Quality Education อยู่ในอันดับที่ 1001+ จากมหาวิทยาลัย 1,524 แห่ง ทั่วโลก โดยคิดคะแนน Sustainable Development หรือ SDGs ที่มีค่าคะแนนสูงสุด ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2022 จากที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งข้อมูล 5 ด้าน ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570 SDGs 4 การศึกษาที่เท่าเทียม อันดับที่ 2 ของประเทศไทย (อันดับที่ 79 ของโลก) SDGs 1 ขจัดความยากจน อันดับที่ 16 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก) SDGs 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก อันดับที่ 18 ของประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก) SDGs 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน อันดับที่ 22 ของประเทศไทย (อันดับที่ 600+ ของโลก) และ SDGs 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 36 ของประเทศไทย (อันดับ 1001+ ของโลก) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 ด้าน ซึ่งสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ “Times Higher Education” หรือ “THE” ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “THE Impact Rankings 2022” โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1,406 แห่งใน 106 ประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้ง 17 ด้าน ในปีนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ส่งข้อมูลเข้ารับการจัดอันดับ โดยได้อันดับ 2 มหาวิทยาลัยไทย อันดับที่ 79 ของโลก ในด้าน SDGs 4 Quality Education คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียม โดยทำคะแนนได้ถึง 73.9/100 คะแนน ความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้อันดับ 2 มหาวิทยาลัยไทย ในด้าน SDGs 4 Quality Education

ที่มา : Impact Rankings 2022 | Times Higher Education (THE)

 

ในการจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งท่านอธิการบดี ได้ให้นโยบายในการทำงาน ไว้ ดังนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการที่ครอบคลุมว่า “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” นั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับปี 2021 ปีนี้ ซึ่งโรคระบาด covid-19 โลกที่เป็นต้องหยุดชะงักในการดำรงชีวิตปกติ ถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยที่จะทำในสิ่งที่เป็นปกติสู่ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังเป็นปีที่มีโอกาสก้าวเข้าสู่ SDGs ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งบุคลากรได้ร่วมกันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในได้ดำเนินการ SDGs จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ SDGs 1 – ไม่มีความยากจน SDGs 4 – การศึกษาที่มีคุณภาพ SDGs 11 – เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน SDG 16s – สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง และ SDG 17s – ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย ผ่านการดำเนินต่างในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยากจน เพื่อยุติความยากจนและส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม ในขณะที่ส่งเสริมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนด้านสันติภาพ ธรรมาภิบาล และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ประเทศและประชาชนภายในปี 2573 ตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ว่า เราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin