สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศ จนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริฯ หลายโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,382 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมจะต้องออกไปดำเนินชีวิตในสังคม การที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมนั้น สำคัญที่สุดคือจะต้องทำงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับชุมชนได้ ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะได้ทำงานใด และอยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ตาม จึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพการงานด้วยความอดทนพากเพียร โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสนับสนุนกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนด้วยความเต็มใจยินดี ถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงผาสุก”ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าไปส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นสากล อาทิ ผ้ามัดหมี่ภูไท ผ้าซิ่นแพรวา ผ้าคลุมไหล่ จากกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน, ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ตุ๊กตาไดโนเสาร์ จากกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าภาพข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก่นจันทร์ งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin