Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เปิดรับ : บทความวิชาการรับใช้สังคม วารสาร TIAT เปิดพื้นที่สำหรับผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม สำหรับอาจารย์และนักวิชาการ สายสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ขอเชิญท่านนำมาเขียนเป็นบทความวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งกองบรรณาธิการยินดีช่วยท่านในการปรับปรุงก่อนส่งผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน อันจะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ท่านลงทุน ลงแรงและนำองค์ความรู้ที่ท่านสั่งสมมาในการทำงานรับใช้สังคม

ขอบเขต : บทความวิชาการรับใช้สังคมเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฎผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงได้เป็นทีประจักษ์ ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin