รองอธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมบุญประเพณีสักการะพระธาตุนาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ และการเสวนาภาคีเครือข่าย ปตท. ประจำปี พ.ศ.2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุและ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอกุฉินารายณ์ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมบุญประเพณีสักการะพระธาตุนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ และการเสวนาภาคีเครือข่าย ปตท. ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุนาขาม “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin