Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดใช้ระบบ Digital Transcript มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการนิสิตนักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ และยินดีสนับสนุนส่งเสริมโครงการ Digital Transcript อย่างเต็มที่ .รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้บริการระบบ Digital Transcript แก่นักศึกษาได้แล้ววีนนี้ โดย Transcript ในรูปแบบดิจิทัลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานหรือเรียนต่อได้ทันที “โครงการ Digital Transcript ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการรวมพลังผลักดันการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก้าวสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึง Digital Transcript ของตนเองได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานศึกษาเพื่อขอ Transcript ฉบับใหม่หรือค่าใช้จ่ายในการรับเอกสารทางไปรษณีย์ ด้านหน่วยงานที่ต้องใช้ Transcript ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็จะลดภาระและขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องจริงแท้ (Authenticity) ของเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ และมีความเชื่อมั่นได้ว่า Digital Transcript ที่มี Digital Signature เป็นเอกสารจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ โดยสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารด้วยตนเองเพียงใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐาน และสถาบันอุดมศึกษาที่ออก Digital Transcript จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษลงได้ในระยะยาว” อีกด้วย .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะหน่วยงานในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ นอกจากอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และประชาชน แล้ว ยังช่วยป้องกันการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และลดภาระของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารสำคัญทางการศึกษาแล้ว ยังนับเป็นการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อีกด้วย .บัณฑิตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รหัส 59 เป็นต้นไป และนักศึกษาปัจจุบัน สามารถขอใช้บริการได้ที่https://re.ksu.ac.th/e-servicesสอบถามเพิ่มเติม Facebook: งานทะเบียนและประมวลผล ksuโทร 086-458-4365

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin