Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง จัดกิจกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ เฮือนภูไท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์อัครศิลปิน ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ภายในงานมีพิธีกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดนตรีลูกทุงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา และวงดนตรีชมรมเพื่อนครูดนตรีกาฬสินธุ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย การจัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ สถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในหลายภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ในการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อระลึกถึงพระองค์ กษัตริย์ ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชน “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin