ม.กาฬสินธุ์ สนับสนุน อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจร่วมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “รางวัลเส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหมครั้งที่ 3” 

          โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน  กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความผูกพันอันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม ตลอดจนการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจดังพี่น้องระหว่างไทยกับจีนนี้เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

          ด้วยนโยบาย One Belt, One Road หรือนโยบายฟื้นคืนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ของรัฐบาลจีนยิ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ของจีนและประเทศอื่นในภูมิภาคนี้นับวันจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย ไม่ได้มีเฉพาะเมืองหลวงของไทยอีกต่อไปหากแต่กระจายไปตามหัวเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ในหลายเส้นทาง กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหมครั้งที่ 3

          ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมด้านความรู้ ทักษะการทำงาน และความสามารถในการสื่อสาร นับเป็นหนึ่งความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา การสร้างบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกช่วงชั้นการศึกษาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ขยายวงกว้างขึ้น  โดยมีสถาบันขงจื่อทั้งสองแห่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ทั้งด้านการสนับสนุนครูผู้สอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลและทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นแกนกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคนี้

        กระผม อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันต้องขอขอบพระคุณ รัฐบาลจีน สถานกงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหมครั้งที่ 3  ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แสดงออก และแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม  เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ส่งผลให้นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและการแสดงออกนอกชั้นเรียน

[ngg src=”galleries” ids=”7″ display=”basic_thumbnail”]

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin