Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเขียนแบบประเมินค่างาน ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีการผลิตผลงานเพื่อแสดงถึงความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อม ดำเนินตามข้อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และยังเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมได้ตระหนักดำเนินการขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin