นักวิชาการ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ นักวิชาการ มมส.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ“โรงสีข้าวชุมชนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักวิชาการ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ นักวิชาการ มมส.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ“โรงสีข้าวชุมชนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนา พึ่งพันธุ์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา และ อาจารย์ ดร.เกียรติสุดา สุวรรณปา สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โครงการ “โรงสีข้าวชุมชนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม – การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin