Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ณ แผนกนาข้าว โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 

08.00 – 08.45 น.         ลงทะเบียน

08.45 น. – 09.00 น.   พิธีเปิดโครงการ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

09.00 น. – 09.30 น.   การทำขวัญข้าว 

09.30 น. – 10.00 น.   การแข่งขันฟาดข้าว

10.00 น. – 12. 00 น.  ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13 .00 น.- 16.30 น.   ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                      2.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. -10.15 น. และเวลา 15.00 น. – 15.30 น.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin