Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๒ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๒ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin