Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ โดย วิธีเข้าใช้งานโปรแกรม zoom ห้องประชุมหลักรองรับผู้เข้าร่วมได้ 1,000 คน และห้องสำรองอีก 300 คน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน กล่าวต้อนรับ นักศึกษาใหม่ว่า กระผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่มหาวิทยาลัยของเราด้วยความยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยของเรา มุ่งเน้นเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และความชำนาญ ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม” และมีนโยบาย เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2570 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ การทำให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวและตนเองได้ นักศึกษาทุกคนล้วนเป็นความหวังของพ่อแม่ และญาติพี่น้อง รวมทั้งเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาเก่งคน เก่งงานและเก่งคิดขึ้นไม่ได้ ถือว่ายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ แต่ที่สุดแล้วกลไกสำคัญที่สำคัญ คือ ตัวนักศึกษาเอง การที่จะทำให้ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจ ความทุ่มเท ความวิริยะและความเพียรพยายาม กับการเรียนก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาจะจบออกไปเป็นคนที่มีคุณภาพได้ ก็เกิดจากความตั้งใจ ความทุ่มเท ความวิริยะและความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน” และขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา และขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการดำเนินงานโครงการในวันนี้

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin