ม.กาฬสินธุ์ จัดเสวนาเพื่อค้นหาจิตวิญญาณ มกส.ครั้งที่ 1 (ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า และผู้นำนักศึกษา) “KSU Soule Searching_# 1”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin