คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin