Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
อบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฯ 
 

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบ Zoom meeting ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนฤทธ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารงานภาครัฐอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin