Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และการท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global: Visions of Isan) ในวันศุกร์ที่ 2เมษายน 2564 โดยมีหน่วยงานและผู้ประกอบการไทยจาก 6 จังหวัดในภาคอีสานเข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร . ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำเสนอ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ข้าวเหนียวเขาววง(GI)โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน และผ้าแพรวาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ . โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มีการจัดแสดงเรื่อง“นวัตกรรมการย้อมเส้นใยสิ่งทอพื้นบ้านด้วยสีธรรมชาติและการเพิ่มเฉดสีโดยใช้พืชพื้นถิ่น” “นวัตกรรมผงสีธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน” “นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้านตามเทรนด์โลก” และ“นวัตกรรม Kalasin Textiles Panorama 360 องศา” ซึ่งเป็นผลงานของคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ . การนำเสนอและนำเอกอักคราชทูตชมนิทรรศการในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์มี ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์, ผศ.ดร ศาสตรา สหัสทัศน์ และอาจารย์วิลาวัลย์ ทองสุขแก้ง จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แนะนำของดีของจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกที่มาร่วมงานอย่างมาก อันจะนำไปสู่การจำหน่ายสิ่งทอกาฬสินธุ์สู่ตลาดสากลต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin