ม.กาฬสินธุ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
      เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยทุกฝ่าย และทีมเก็บข้อมูล ได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     ภายในกิจกรรมการยังมีการทบทวนประเมินด้านระบบข้อมูล ด้านการสร้างความร่วมมือภาคีพัฒนาอื่น และด้านการดำเนินงานโครงการนำร่อง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ทั้งนี้ในช่วงท้ายของกิจกรรม อาจารย์ ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก ที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงานในโครงการเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin