แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/ 2563

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin