Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔  ณ ชั้น ๒ ห้องลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” กับ “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ในด้านพัฒนาการเรียนรู้และกลไกที่บูรณาการภาคีเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และเรียนรู้จากข้อมูลร่วมกัน  เพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาร่วมกัน นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ตลอดจนขอบเขตความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และกลไกที่บูรณาการภาคีเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงให้ความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้บริการแก้ไขปัญหาความยากจน อาทิเช่น ให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน  การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และบริการวิทยากรด้านวิชาการตามพันธกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ในการนำฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และทั้งสองฝ่ายยังให้ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนากลไกการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำและยั่งยืน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin