คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” พร้อมสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” และจัดสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก” โดย นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำคณะกรรมาธิการ และ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ในประเด็น
๑) การวิเคราะห์ภาพรวมด้านการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอสามชัย อำเภอคาม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอนามน และอำเภอดอนจาน)
๒) นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (งานวิจัยเกี่ยวกับผ้าไหม การแปรรูปผลไม้ การเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาน้าจืด การปลูกข้าว หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่)
            ในช่วงบ่ายออกเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน อำเภอนามน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม : กาฬสินธุ์โมเดล ต่อด้วยการรับประทานอาหารเย็น ณ เฮือนนาดอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
            ต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ออกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม: กาฬสินธุ์โมเดล โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปแนวทางการดำเนินโครงการกาฬสินธุ์โมเดล

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin