ม.กาฬสินธุ์ MOU 11 ผู้ประกอบการ พัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ม.กาฬสินธุ์ MOU 11 ผู้ประกอบการ พัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต
 
               เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 5, บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน, บริษัทโกซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัทแดรีโฮม จำกัด, บริษัทวาวาแพค จำกัด, บริษัทอรรณพฟาร์มบ้านนา จำกัด, บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด, บริษัทคชสารเทคโนโลยีอินเวนชัน จำกัด, บริษัทฟาร์มบัวงามฟาร์ม จำกัด, บริษัทฐิติฟาร์ม จำกัด, บริษัทไทยอิเลคโทรโมทีฟ จำกัด เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต
โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธาน นายเลิศบุศย์ กองทอง กล่าวว่า ในการปฏิรูประบบการศึกษา อันเป็นการสร้างความเจริญแก่สังคมและประเทศชาติในวันนี้ การปฏิรูประบบการศึกษานั้น การที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคตนั้น ถือเป็นการปฏิรูปทางการศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้วยการให้โอกาส การมีงานทำ และยังเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการและสังคมอีกด้วย คือ การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ระบบการศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคมและเป็นพลัง ในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและบริบทความเป็นจริงในการใช้ชีวิต
 
             นายเลิศบุศย์ กองทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเนื่องจากการมีงานทำและมีความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมั่นว่าสถานประกอบการ จะรุ่งเรืองมั่นคงด้วยผลิตผลทางการศึกษาที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อน คุณภาพองค์กร ผมขอให้ความร่วมมือในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ระบบการทำงานข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่น
 
           ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต สำเร็จลงได้ด้วยดีในวันนี้ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาพของการสร้างความเจริญ ไม่ว่าจะปรากฏขึ้นที่ใด ย่อมยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้สัมผัสพบเห็น และผลแห่งความเจริญนั้น ย่อมยังประโยชน์สุขแก่ทุกฝ่ายที่ได้รับ กระผมหวัง เป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ผู้ร่วมโครงการทุกฝ่ายและภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ จะสร้างเครือข่ายแห่งมิตรภาพที่พร้อมจะก้าวสู่ความวัฒนาถาวรร่วมกันทุกองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin